Podatki i Opłaty
Budżet
Mienie komunalne
Pomoc publiczna
Dług publiczny
Dochody Gminy
Pomoc Społeczna
Prawo Miejscowe
Oświadczenia Majątkowe
Przetargi i ogłoszenia
Skrzynka podawcza
Redakcja Biuletynu
Instrukcja
Rejestr zmian

Liczba odwiedzin:
384064

Wójt Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Urząd Gminy
Rada Gminy
Jednostki Organizacyjne
Sołectwa

INSTRUKCJA   REDAKCJA   WWW   BIP.GOV

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

I ADRES:
Gminny Osrodek Pomocy Społecznej
83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, budynek B

tel. 058 686-65-57 lub 680-01-68
fax 058 680-01-68,
fax i tel do świadczeń rodzinnych 058680-85-82
e-mail: gops@koscierzyna.pl


II GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:
Ośrodek czynny w godzinach:
7.30 do 15.15 od poniedziałku do piątku
Kasa czynna w godzinach:
9.30 do 13.30 od poniedziałku do piątku


OGŁOSZENIA


III PRACOWNICY:
KIEROWNIK Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Barbara Cięzka- tel. 680-01-69
-podlega: Wójtowi Gminy Kościerzyna
Kierownik organizuje pracę ośrodka oraz odpowiada za politykę społeczną na terenie gminy oraz sprawuje funkcję kontrolną i nadzorczą nad pracownikami socjalnymi.
kompetencje:
organizacja pracy ośrodka, podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych i merytorycznych dotyczących zadań ośrodka, składanie Radzie Gminy corocznego sprawozdania z działalności ośrodka rozpoznanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej opracowanie rocznego bilansu potrzeb i środków na pomoc społeczną, przygotowanie propozycji przyznania środków pieniężnych, w naturze i usługach osobom potrzebującym, wnioskowanie o umieszczenie osób wymagających opieki w domach pomocy społecznej, współdaiałanie z organizacjami społecznymi i wyznaniowymi, związkami zawodowymi organizowanie pomocy społecznej i świadczenia tej pomocy.Wydania wszelkiiego rodzaju zaświadczeń związanych z prowadzonymi sprawami, wydanie decyzji o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych i dodatkach mieszkaniowych, wykonywanie innych czynności wyznaczonych przez wójta gminy.Pracownicy socjalni:
1. Gabriela Kreft,
2. Grażyna Sobaszkiewicz
3. Renata Tkaczyk
Kompetencje:
• praca socjalna, wywiady środowiskowe, zawieranie kontraktów
• dokonywanie analiz i ocen zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia oraz kwalifikują do uzyskania tych świadczeń,
• udzielanie informacji i pomocy w zakresie spraw życiowych klientów oraz skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
• pomoc w formie poradnictwa w celu rozwiązywania problemów i trudnych sytuacji życiowych,
• kierowanie do właściwych instytucji, wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
• udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej, pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych, współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania patologii i negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa, inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającą trudną sytuację życiową.

Pracownicy sekcji:
1. Urszula Wencka - główna księgowa
Kompetencje:
• prowadzenie pełnej księgowości w GOPS
2. Elżbieta Miotke - inspektor
Kompetencje:
• prowadzenie spraw związanych z gospodarką kasową , wypłacanie świadczeń z pomocy społecznej, prowadzenie spraw osobowych pracowników GOPS
3. Anna Żywicka - referent
Kompetencje:
• sprawy księgowe

Pracownicy świadczeń rodzinnych:
1. Dorota Roggenbuk
2. Aleksandra Jażdżewska
3. Małgorzata Dorawa
Kompetencje:
• prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi,
• przyjmowanie wniosków,
• prowadzenie dokumentacji świadczeń rodzinnych,
• przygotowywanie dokumentacji do realizacji.


RODZAJE ZAŁATWIANYCH SPRAW:
1. Pomoc społeczna
2. Świadczenia rodzinne
2a. Fundusz alimentacyjny
3. Dodatki mieszkanioweOpłaty: wolne od opłat
Termin rozpatrzenia wniosków: do 1-go miesiąca
Tryb odwoławczy:
osobom korzystającym z pomocy społecznej przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Kierownika GOPS w Kościerzynie


PROWADZONE REJESTRY:
Pomoc społeczna:
rejestr podań nie jest udostępniony z uwagi na ochronę danych osobowych

Świadczenia rodzinne:
rejestr wniosków jest udostępniany w pokoju nr 5 w budynku „B”. Rejestrem dysponuje Dorota Roggenbuk

Dodatki mieszkaniowe:
rejestr wniosków udostępniany jest w pokoju nr 5 w budynku”B”, rejestrem dysponuje Małgorzata Dorawa


DOKUMENTY I AKTY PRAWNE:

Statut

- UCHWAŁA NR IV/24/92 Rady Gminy w Kościerzynie z dnia 29 maj 1992 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

- UCHWAŁA NR XII/85/93 Rada Gminy Kościerzyna z dnia 8 październik 1993r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych oraz zadań własnych Gminy, oraz własnych o charakterze obowiązkowym dotyczących pomocy społecznej.

- UCHWAŁA NR VIII/72/96 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 29 października 1996 roku w sprawie upoważnienia Pani Gabrieli Kreft -pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń pomocy społecznej.

- UCHWAŁA NR III/34/95 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 maja 1995 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania i odmowy przyznawania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

- UCHWAŁA NR IV/166/97 Rada Gminy Kościerzyna z dnia 8 maj 1997 roku. w sprawie ustalania stawek odpłatności za usługi opiekuńcze w Gminie Kościerzyna.

- UCHWAŁA NR VIII/70/99 RADY GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 30 listopada 1999r. w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Pomorskim w Gdańsku w sprawie realizacji zadań pomocy społecznej w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

- ZARZĄDZENIE Nr 22/03 Wójta Gminy Kościerzyna Z dnia 14 października 2003r. W sprawie ustalania stawki czynszu za 1m2 powieżchni użytkowej lokalu

- UCHWAŁA Nr VII/102/03 Rada Gminy Kościerzyna z dnia 30 października 2003r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalania zasad polityki czynszowej

- UCHWAŁA Nr X /132/03 Rada Gminy Kościerzyna Z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.

- UCHWAŁA Nr III/238/05 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 28.04.2005r. w sprawie określenia kryterium dochodowego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasad wydatków poniesionych za świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania.

Wersja do druku


Liczba odsłon:  6865

Treść wprowadził(a):  Mariusz Kowalke, 2008-11-14 08:50:09

Poprzednia wersja dokumentu z dnia:  2007-09-13 10:42:50